Köpvillkor

1. Köpinformation
Vid beställning träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En orderbekräftelse kommer att skickas till din registrerade mailadress. Om du upptäcker eventuella felaktigheter på din order är det därför viktigt att du omgående kontaktar oss för att om möjligt ändra din order. Tel. 070-2099122, maila info@rg3scandinavia.com

Beställda produkter förblir RG3 Scandinavias egendom till dess de till fullo är betalda.

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person.

2. Priser och betalsätt
Samtliga priser anges inklusive moms. Efter att en beställning bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

Vi erbjuder i ett inledande skede följande betalningsalternativ:

Förskottsbetalning via faktura – Fakturan kommer att skickas i ett separat e-mail efter att du emottagit din orderbekräftelse. Denna måste vara betald innan vi skickar/lämnar ut varorna.

Förskottsbetalning via Swish – Fakturan kommer att skickas i ett separat e-mail efter att du emottagit din orderbekräftelse. Denna måste vara betald innan vi skickar/lämnar ut varorna.

PayPal - Betalning med kort via PayPal-konto.  Kommer snart!
 
3. Leveransinformation
Leveranstiden är 3-10 vardagar. Varor som inte finns i lager, utan måste beställas från leverantör, får en längre leveranstid. Om ni vill veta mer exakt leveranstid före köp, kontakta oss via telefon 070-2099122 eller maila info@rg3scandinavia.com. Leverans sker via DHL eller PostNord.

Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden får du via separat mail. Du har då givetvis rätt att avstå, alternativt ändra din beställning. Vi kan inte erbjuda någon ersättning på grund av en leveransförsening, bortsett från vår leveransgaranti. Vår leveransgaranti innebär att vi krediterar eventuell fraktkostnad om vi eller DHL/PostNord misslyckas med att leverera dina varor inom utsatt tid.

Vi står för transportrisken när vi skickar något till dig, vilket innebär att vi kostnadsfritt ersätter dig med en ny vara vid uppkommen fraktskada eller förlust av försändelse. Vid en eventuell retur till oss står du som kund för transportrisken.

För ej utlösta paket debiterar vi dig 395 kr för uppkomna omkostnader. Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar från det att ditt paket ankommit till postombudet.

Vi erbjuder följande fraktsätt:
DHL/PostNord– Leverans sker till ditt ombud eller vid postbrev direkt till din brevlåda. Fraktkostanden är 120 kr. Fraktfritt vid köp över 999 kr.

Avhämtning – Ingen fraktkostnad om du hämtar varorna direkt hos oss i Orsa.
 
4. Transportskador och felexpediering
Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället måste detta anmälas omgående till oss, tel 070-2099122 eller info@rg3scandnavia.com. För att vi ska kunna reklamera skadan behöver vi anmäla transportskadan till DHL inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Vi kommer att ombesörja en ny leverans kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt. Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du påpekar detta vid mottagandet av paketet. För att reklamationen mot DHL ska kunna hanteras korrekt måste du spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Force Majeure
RG3 Scandinavia är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar RG3 Scaninavias fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

5. Garanti och reklamation
Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden som är  .....  år. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi eller någon av våra samarbetspartners undersöka produkten. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera dig för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.

Som konsument har du även lagstadgad reklamationsrätt i 3 år gällande ursprungliga fabrikationsfel.  Läs gärna mer om din reklamationsrätt på www.konsumentverket.se 
 
OBS! Reklamationsrätten avser enbart köp som görs som privatperson och ej företagsköp.

6. Ångerrätt och Öppet köp
Du har 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen.
För att utnyttja ångerrätten skicka varan till vår returadress nedan. Tänk på att du står för risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss. Se därför till att varan är väl förpackad. I de fall tillbehör saknas eller fysisk skada finnes, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att återställa varan till funktionellt skick. 

Hur returnerar jag min vara? Kontakta oss via mail eller telefon. Vid nyttjande av din ångerrätt står du som kund för returfrakten. Returfrakt ska ske via DHL.

Returadress
RG3 Scandinavia AB
Mommos Väg 8
794 32 ORSA

Undantag från ångerrätten:
Ångerrätten gäller inte för varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.
Ångerrätten gäller inte för en tjänst där fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen.

Återbetalning/Kreditering:
En återbetalning/kreditering sker normalt inom 10 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vi behöver ditt bankkontonummer för att kunna göra återbetalningen.

7. Kontakt och övrig information
Vid eventuella tvister är vår målsättning att alltid komma fram till bästa möjliga lösning på det inträffade. Vid en eventuell tvist hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) följer vi alltid den rekommendation som ges av ARN. Konsumentköplagen (KKL) samt Distanshandelslagen (DHL) är tvingande lagar vi som återförsäljare arbetar efter. Våra köpvillkor är komplement till dessa bägge lagar. Lagen om alternativ tvistlösning gör det även möjligt att, utöver Allmänna Reklamationsnämnden, vända sig till EU:s gemensamma tvistlösningssida där du som konsument kan skicka in klagomål och enas om en lösning med näringsidkaren http://ec.europa.eu/odr.


English translation of Terms & Conditions:

Terms & Conditions
1. Notice

When ordering agreement for the purchase when you decide to confirm your purchase at checkout. An order confirmation will be sent to your registered address. If you find any errors in your order, it is important that you immediately contact us to possibly change your order. Phone: 070-2099122, email info@rg3scandinavia.com
 
Ordered products remain RG3 Scandinavia's property until they are fully paid.
 
For obvious errors (Example. incorrect price, typographical errors, etc.), we reserve the right to correct the error afterwards. If you are not satisfied with our correction, you have of course the right to cancel your order. We also reserve the right not to carry out an order in case the item is out of stock, if the maximum number per customer exceeded or technical errors.
 
We included only contract with adult person, or minors with parental consent and having legal personality.
 
2. Prices and payment
All prices include VAT. After an order is confirmed, the price changed only because of circumstances that are beyond our control (such as war, natural disasters, etc.) as well as the obvious inaccuracies in the stated price.
 
We offer in the initial stage following payment options:
 
Advance payment by invoice - The invoice will be send in a separate e-mail after receiving your order confirmation. This must be paid before we send / give out the goods.
 
3. Shipping Information
Delivery time is 3-10 days. Goods that are not in stock, but must be ordered from the supplier has a longer delivery time. If you want to know more exact delivery prior to purchase, please contact us by phone 070-2099122 or email info@rg3scandinavia.com. Delivery is via DHL or PostNord.
 
Notice of any deviations from the normal delivery time you get through separate e-mail. You then of course the right to waive, or modify your order. We can not offer any compensation because of a delay in delivery, apart from our supply guarantee. Our delivery guarantee means that we credit any shipping cost if we, DHL or Postnord fail to deliver your goods on time.
 
We stand for the transportation risk when we send something to you, which means we charge replace you with a new product in the resulting cargo damage or loss of the consignment. On a possible return to us, you as a customer for the transportation risk.
 
For Unclaimed packages we charge you 395 SEK for incurred expenses. Remember to always pick up your order within 14 days from the time your package has arrived at the mail proxy.
 
We offer the following shipping methods:
DHL/PostNord - delivery is made to your agent or directly to your mailbox. Shipping price is SEK 120. Free shipping for purchases over 999 SEK.
 
Pick up - No shipping fee if you retrive the goods directly from us in Orsa.
 
4. Transport damage and incorrect dispensing
If the product is damaged during shipping upon delivery must be reported immediately to us, tel 070-2099122 or info@rg3scandnavia.com. For us to be able to complain about the damage, we need to notify transport damage to DHL within 1-3 days. We are therefore grateful if you report the loss within that time. We will arrange a new delivery free of charge for the customer so that you get a flawless product. If shipping damage is visible on the outer packaging, it is important that you point this out upon receipt of package. To the complaint against DHL to be handled properly, you must save the packaging, docket, and any pallet that came with the cargo damaged shipment.
 
Force majeure
RG3 Scandinavia is not responsible for damage or delay due to legal enactment, governmental action, mobilization, war, seizure, currency restrictions, system failures, errors or limitations in deliveries from subcontractors, strikes, lockouts, boycotts, blockades or other similar circumstances which either prevents or hinders RG3 Scaninavias performance in such a degree that it can not take place except at abnormally high cost.
 
5. Warranty and claims
The warranty applies to malfunctions occurring during the guarantee period that is ..... years. The guarantee does not apply to errors that occur during or after self-change of the product's function and appearance, such as rebuilding, upgrading or configuration of the product.
 
Before a warranty repair or warranty replacement can be approved do we or any of our partners examine the product. In case the product is not encumbered by a warrantable failure, but a so-called operator error (including incorrectly product, damage due to negligence, etc.), we or the service workshop entitled to charge you for the survey cost. Shipping and handling fees apply.
 
As a consumer, you also have the statutory claim for 3 years regarding original manufacturing defects. Read more about your right to claim the www.konsumentverket.se
 
NOTE! The warranty refers only to purchases made as a private individual and not corporate.
 
6. Returns and Open purchase
You have 14 days under the Distance Contracts.
To use the right to send the goods to our return address below. Remember that you bear the risk if the product is damaged when it shipped back to us. Therefore, make sure that the product is well packaged. In cases where the missing accessories or physical damage is found, we reserve the right to charge a fee to recover the goods to working order.
 
How do I return my product? Contact us by email or phone. In the use of your right to cancel, you as a customer for the return shipping. Return shipping will be via DHL.
 
return address
RG3 Scandinavia AB
Granny Road 8
794 32 ORSA
 
Exemptions from the right of withdrawal:
The right does not apply to products because of their nature can not be returned or can rapidly deteriorate or expire.
The right does not apply to a service where the performance has begun with the consumer's consent during the withdrawal period.
 
Refund / Credit:
A refund / credit is normally within 10 working days after we have received and accepted your return. We need your bank account number to make the repayment.
 
7. Contact and other information
In case of dispute, our aim is always to reach the best possible solution to the incident. In case of conflict of Board for Consumer Complaints (ARN), we always follow the recommendation given by ARN. Consumer Purchases (KKL) and the Distance Selling Act (DHL) is mandatory laws we as dealers work for. Our purchase conditions is complementing these two laws. The law on alternative dispute resolution also makes it possible, in addition to the Consumer Complaints Board, turn to the EU's common ADR's where you as a consumer can submit complaints and agree a solution with the trader http://ec.europa.eu/odr.